czy
LOGIN
HASŁO

Jesli nie pamiętassz hasła? ZRESETUJ TU
o korzy¶ciach z posiadania konta dowiesz się w Pomocy
ZALOGUJ SIĘ

IV BIEG IM. JANUSZA SIDŁY

Imię
Nazwisko
Płeć
Rok Urodzenia
Adres
Kod pocztowy
Miejscowo¶ć
Państwo pochodzenia
Klub
E-mail
Telefon
Dystans

Rodzaj Pakietu
Koszulka

Stwórz Konto
- TAK / NIE
Login

Hasło

Powtórz Hasło
O¶wiadczam że
-Ja, niżej podpisany/a o¶wiadczam, że jestem zdolny do udziału w: IV BIEG IM. JANUSZA SIDŁY, nie s± mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczaj±ce mnie z udziału w Biegu oraz że startuje na własn± odpowiedzialno¶ć."
-O¶wiadczam, ze zapoznałem /-am/ sie z regulaminem Biegu, w pełni akceptuje jego warunki i zobowi±zuje sie do jego przestrzegania.
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb zwi±zanych z organizacj± i promocj± imprezy. Przyjmuje do wiadomo¶ci, ze przysługuje mi prawo wgl±du do tre¶ci moich danych oraz ich poprawiania.
-Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody zwi±zanej z Biegiem. Zobowi±zuję sie wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszło¶ci z żadnymi roszczeniami, które mog± wynikn±ć w zwi±zku z moim startem w Biegu.

"